Adobe Firefly คืออะไร

Adobe นั้นถือเป็นเจ้าแห่งงานคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ เนื่องจากมีโปรแกรมสำหรับทำงานทางด้านกราฟฟิกส์อยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็น Photoshop, Illustrator หรือจะเป็นโปรแกรมสำหรับตัดต่อวีดีโออย่าง Adobe Premier Pro เป็นต้น

นอกจากโปรแกรมแล้ว Adobe ยังมีบริการอื่น ๆ อีกเช่น Adobe Stock ซึ่งเป็นเว็บไซต์ขายภาพออนไลน์ของ Adobe แน่นอนว่าการมีของ AI จากหลายค่าย ทำให้ Adobe ต้องขยับตัวอีกครั้ง และได้ทำการพัฒนา AI Generate ของตนเองขึ้นมา โดยให้ชื่อว่า Adobe Firefly

ในเดือนพฤษภาคม 2566 นั้ยังไม่สามารถใช้งานได้เต็มความสามารถ ยังคงเป็นรุ่นทดลองใช้งานอยู่ ซึ่งหากสนใจสามารถกรอกข้อมูลเพื่อขอทดลงใช้ Adobe Firefly ได้ที่ https://survey.adobe.com/jfe/form/SV_2tNbydqEp6ovet0 เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว ต้องรอเป็นระยะเวลาประมาณ 1 เดือน ก็สามารถเข้าไปทดลองใช้งานได้ ทั้งนี้จะต้องได้รับ Email ยืนยันจากทาง Adobe ด้วย ถ้าไม่ได้รับ Email ยืนยัน ก็ยังไม่สามารถเข้าไปทดลองใช้งานได้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง