Wireless LAN คืออะไร

Spread the love

Wireless Lan คือเครือข่ายไร้สาย โดยอุปกรณ์ที่จะใช้ Wireless Lan ได้นั้น จะต้องรองรับการทำงานด้วย ยกตัวอย่างอุปกรณ์ในปัจจุบันนี้ที่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายได้ก็คือแท็บเล็ต, สมาร์ทโฟน และโน้ตบุค สำหรับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนั้นจะต้องมีอุปกรณ์เสริมได้แต่ Wireless Adapter ซึ่งอาจจะซื้อมาติดตั้งเพิ่มได้ในราคาไม่แพง อุปกรณ์ชิ้นนี้มักเสียบกับ Port USB จึงมักเรียกกันว่า USB Wireless Adapter 

แน่นอนว่าการทำงานของระบบเครือข่ายไร้สายนั้น จะไม่มีสายเข้ามาเกี่ยวข้องกับส่วนของผู้ใช้งาน เพราะฉะนั้นจะมีอุปกรณ์ที่แตกต่างจากระบบเครือข่ายแบบมีสาย นั่นคือจะมีตัวกระจายสัญญาณ และตัวรับสัญญาณเข้ามาเกี่ยวข้อง สำหรับตัวกระจายสัญญาณจะเรียกว่า Access poit และตัวรับสัญญาณ ก็จะอยู่บนอุปกรณ์ที่จะนำมาเชื่อมต่อซึ่งได้กล่าวไปแล้วข้างต้น

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเมื่อมีการใช้ Wireless LAN ก็คือ ระบบรักษาความปลอดภัยที่จะต้องเพิ่มเข้ามา นั่นก็คือเมื่อเราเชื่อมต่อกับระบบ Wireless LAN แล้ว จะต้องมีการใส่รหัสผ่านเพื่อเพื่อเชื่อมต่อจึงจะสามารถใช้งานได้ นอกจากนี้ในการใช้ระบบเครือข่ายแบบไร้สายนั้นระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ส่งสัญญาณ และอุปกรณ์รับสัญญาณ จะมีผลกับการใช้งานด้วย หากต้องการใช้งานแบบสเถียรควรต้องอยู่ในระยะที่การเชื่อมต่อที่ดี ไม่จำเป็นต้องเข้าใกล้อุปกรณ์ส่งสัญญาณมากเกินไป แต่ก็ต้องไม่ห่างจากอุปกรณ์ส่งสัญญาณจนเกินไปนัก

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*